SZSE:002741
华大化学试剂
当前位置:首页 > 华大化学试剂
三水合乙酸铅下载质检报告
  • CAS号:6080-56-4 
  • 相对分子量:379.34
  • 英文名:Lead(II) acetate trihydrate
  • 别名:乙酸铅
  • 分子式:

    (CH3COO)2Pb·3H2O

  • UN编码:1616
详细信息
品规类别:
产品编号 产品名称 规 格
1.05448.016 三水合乙酸铅 AR500g
1.05448.026 三水合乙酸铅 AR25kg
特性:

外观与形状:无色至白色微弱醋酸味固体
pH值:5.5-6.5 (50 g/l H2O 20 °C)
熔点(℃):75 °C                                  松装密度:~ 1200 kg/m3
沸点(℃):无资料                                密度:2.55 g/cm3 (20 °C)
燃点(℃):无资料                                 闪点:无资料
溶解性:                                    
水    (20 °C)           410 g/l
乙醇  (20 °C)            33 g/l

技术指标:

检验项目                     分析纯      化学纯   
含量[Pb(CH3COO)2·3H2O] ≥99.5%     ≥98.0%   
澄清度试验              合格3#      合格5#   
水不溶物                ≤0.005%    ≤0.01%   
氯化物(Cl)              ≤0.0005%   ≤0.002%  
总氮量(N)               ≤0.001%    ≤0.002%  
钠(Na)                     ≤0.005%    ≤0.02%   
钾(K)                       ≤0.005%    ≤0.02%   
钙(Ca)                     ≤0.005%    ≤0.02%   
铁(Fe)                      ≤0.001%    ≤0.002%  
铜(Cu)                     ≤0.001%    ≤0.005%  

危险特性:

危险特性:不燃。有粉尘爆炸危险。

健康危害:对未出生小孩有危害。吸入和误食有害。有毒性积累的危险。长期暴露会严重危害健康。

环境危害:对水生生物有很强毒性,可能引起长期的不利影响。有损害繁殖力的危险。

燃爆危险:不燃。

操作处置和存储:

储存注意事项:干燥,密封。置于通风良好处,仅允许专业人员进入。常温储存。

相关产品

Related Products

光华科技微信公众号

Copyright © 广东光华科技股份有限公司. 粤ICP备18023756号 粤公网安备 44051102000810号
光华科技微信公众号
Copyright © 广东光华科技股份有限公司. 粤ICP备18023756号 粤公网安备 44051102000810号